رتبه ۵


رتــــبـــه   ۵
فعالیت  های مجاز مرحله  رتبه  امتیاز تاریخ بازدید تاریخ انقضاپروانه کسب نام و نام خانوادگی شرکت/فروشگاه ردیف
صرفاً دراماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۹/۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ آقای محمود رستوان آتش جو ۱
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۹/۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ در حال تمدید آقای سید مرتضی موسوی پیشتازان حریق ایران ۲
۲صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۹/۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در دست اقدام آقای مهدی بخشی ایران مهار ۳
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ آقای عباس اردستانی ایمنی آذر ۴
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ آقای علی اصغر خواست آتش نبرد ۵
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در دست اقدام آقای امیر هوشنگ حاجیان آتش جم ۶
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸/۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در حال تمدید آقای اسمعیل چاووشی عصر آتش ۷
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ آقای علی نصرتی جهان شعله ۸
فعالیت های مجاز مرحله  رتبه  امتیاز تاریخ بازدید تاریخ انقضا پروانه کسب نام و نام خانوادگی شرکت/فروشگاه ردیف
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ آقای سید مهدی شجاعت الحسینی ایمن حافظ ۹
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ آقای احمدرضا معینی ایران شعله غرب ۱۰
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آقای امیر اردستانی آتش افروز ۱۱
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ در حال تمدید آقای حبیب کبیری ایمن تیراژه کیا ۱۲
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ خانم اعظم حسین نژاد آتش محو البرز ۱۳
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ آقای رسول فدائی قرن شعله ۱۴
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ آقای بهمن امامقلیخان ابداع گران ۱۵
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۷/۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ آقای مسعود بناساز دلیلی ایمن صنعت پارسیان ۱۶
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ آقای ناصر مرادی مطلق پیشتازان ۱۷
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای سید مجتبی میری نبرد اطفاء ۱۸
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۵/۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ آقای حسن مومنی آتش خاموش پارس ۱۹
فعالیت های مجاز مرحله  رتبه  امتیاز تاریخ بازدید تاریخ انقضا پروانه کسب نام و نام خانوادگی شرکت/فروشگاه ردیف
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ آقای سعید حجازی فر تهران آتش ۲۰
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ آقای غلامرضا زرانی فر اخگر ستیز ۲۱
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۴/۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ آقای محمد ذاکری قله آتش ۲۲
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ آقای حسام میر مالک نصر آتش ۲۳
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ آقای مصطفی سعیدی ایمن رسام آتش ۲۴
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در حال تمدید آقای منصور شجاع حیدری ایمنی یاور ۲۵
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در حال تمدید آقای امیر اسکندریان آتش کاوش تهران ۲۶
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۲/۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ خانم معصومه پور صادق شعله ستیز آریا ۲۷
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ آقای غلامرضا صدیقی تهرانی آتش کن ۲۸
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آقای حامد گل کاران ایمنی اطفاء خاور میانه ۲۹
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در حال تمدید آقای مجید وکیل باشی امداد و آتش ایرانیان ۳۰
فعالیت های مجاز مرحله  رتبه  امتیاز تاریخ بازدید تاریخ انقضا پروانه کسب نام و نام خانوادگی شرکت/فروشگاه ردیف
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۱/۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ آقای امیرحسن توکلی ماهان گستر همگام ۳۱
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ آقای یداله جلالی ایمن گران حریق ۳۲
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ آقای حسین نیلگون باران اخوان ۳۳
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ آقای نباتعلی میرزائی اطفاءحریق ری ۳۴
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ آقای مجید افضلی آتشکوب ۳۵
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اقای اسماعیل ایمنی ایمن سازان ۳۶
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ آقای حسین شاهی ایمنی مهدی ۳۷
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۱ ۵ ۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ آقای اکبر سلطان محمدی ایمن آذر صنعت ۳۸
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ خانم اعظم قاسمی اطفاءایرانیان پیشرو ۳۹
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در حال تمدید آقای  محمدرضا عابدی آذران ۴۰
فعالیت های مجاز مرحله  رتبه  امتیاز تاریخ بازدید تاریخ انقضا پروانه کسب نام و نام خانوادگی شرکت/فروشگاه ردیف
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ آقای حسین انتظاری همیار انرژی ۴۱
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ آقای حسین علی نظری ایمن افروز ۴۲
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ در دست اقدام آقای علی محمد سیفی ایمن پوش ۴۳
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ خانم مهرسا رجبی مهراد پیشگام ۴۴
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ یحیی نباتی حبشی آسیای جهان ۴۵
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ جعفر کریمی اطفاء تهران ۴۶
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ محسن مرادیان ایمن اطفاء غرب ۴۷
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ آقای میر حسن صادقی یکتا فراز آتش خیز ۴۸
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ آقای داوود عرفانیان ایمن مهار آتش ۴۹
صرفاً در اماکن مسکونی تا ۴ طبقه و اماکن اداری و کارگاههای کوچک حداکثر تا ۵۰نفر ۲ ۵ ۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ آقای رحیم زارعی خدمات ایمنی آذر آرام ۵۰

 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

55688159

تماس با ما

  55688168

      55688159

خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی مجتمع نگین رازی طبقه 4 واحد 140