مدارک مورد نیاز پروانه کسب


مدارک مورد نیاز صدور پروانه کسب (حقیقی):

الف) مدارک فردی(ارائه اصل هریک از مدارک ذکر شده جهت برابر اصل نمودن الزامی می باشد. کلیه مدارک اصلی عودت داده خواهد شد.)

۱٫تکمیل و ارائه فرم تقاضای  صدور پروانه کسب

 1. اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت
 2. سه قطعه عکس ۴*۳ (پشت نویسی شده)
 3. گواهی تحصیلی

ب) مدارک عمومی واحد صنفی ( هر یک از مدارک ذیل باید به صورت کپی برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی ارائه گردد.)

 1. سند مالکیت
 2. اجاره نامه عادی به همراه کپی سند مالکیت
 3. اجاره نامه رسمی
 4. مبایعه نامه یا صلح سرقفلی و اجاره نامه با مالک

        ۵ . برگ مالیات واحد صنفی

 1. استعلام تایید کد پستی از اداره پست منطقه مربوطه

 د) در قسمت مدارک عمومی واحدهای صنفی تحویل یک مورد ازاسناد(بند ۱-۲-۳-۴) کافی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز صدور پروانه کسب (حقوقی):

الف) مدارک فردی( ارائه اصل هریک از مدارک ذکر شده جهت برابر اصل نمودن الزامی می باشد. کلیه مدارک اصلی عودت داده خواهد شد.)

۱٫تکمیل و ارائه فرم تقاضای  صدور پروانه کسب

 1. اصل معرفی نامه شرکت
 2. اصل شناسنامه،کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی
 3. سه قطعه عکس ۴*۳  (پشت نویسی شده)
 4. گواهی تحصیلی

ب) مدارک عمومی شرکت( هر یک از مدارک ذیل باید به صورت کپی برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی ارائه گردد.)

 1. اصل اساسنامه
 2. آخرین تغییرات شرکت
 3. آگهی تاسیس شرکت
 4. اوراق مالیات پرداختی
 5. سند مالکیت
 6. اجاره نامه عادی و تصویر سند مالکیت
 7. مبایعه نامه یا صلح سرقفلی  و  اجاره نامه بامالک
 8. استعلام تایید کد پستی از اداره پست منطقه مربوطه

 د) در قسمت مدارک عمومی واحدهای صنفی تحویل یک مورد ازاسناد (بند۵-۶-۷)کافی می باشد.

 

فرم شماره ۲٫۲درخواست صدور پروانه

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886